martes, 8 de marzo de 2016

SABEDES QUE ...

NA NOSA CIDADE HOUBO UNHA MULLER Á QUE SE LLE HONRA POLA SÚA AFOUTEZA?

A HISTORIA DE MARÍA PITA E O CORSARIO FRANCIS DRAKE.


Descoñécese a data exacta do seu nacemento. Naceu en A Coruña, no século XVI. O seu nome verdadeiro foi María Maior da Cámara e Pita.


Ignóranse tamén os pormenores da súa infancia. Mais María Pita farase famosa no ano 1589, pola súa valiosa participación no rexeitamento popular á invasión inglesa, que impediu a conquista da Coruña, coa consecuente humillación do famoso pirata inglés Francis Drake.Francis Drake non foi outra cousa que un corsario, é dicir, un pirata que atacaba aos inimigos de Inglaterra en cumprimento das misións que lle encargaba a raiña inglesa Isabel I. Drake navegaba nos seus propios barcos, quedaba cunha parte do botín e facía o traballo sucio propio das conquistas. De moitas maneiras era un acordo fóra da lei que beneficiaba á coroa inglesa.Na segunda metade do século XVI os españois, que acababan de conquistar o continente americano e comezaban a extraer das súas minas cargamentos de ouro e prata, eran os inimigos a vencer para Inglaterra. Na guerra de rapiña que establecían ambas as potencias, Drake non só ambicionaba riquezas, senón gloria e poder, que obtivo grazas aos seus ataques bárbaros e sanguinarios.

En canto soldados e corsarios ingleses tocaron terra coruñesa comezaron a facer grandes desfeitas. Eludiron o lume das baterías que protexían á cidade e desembarcaron ao fondo da ría, encamiñándose desde alí por terra cara ao recinto amurallado.

O asedio e a loita prolongáronse durante semanas e a xentes da Pescadería resistiron, a pesar das minas que os invasores fixeron explotar nas murallas. Sanguentos foron os ataques que o inimigo, en número de 12 mil homes, fixo á cidade, apenas defendida polas escasas forzas de que dispoñía o seu gobernador, o marqués de Ceralvo.

O 14 de maio, despois de que estalase unha das minas que abriu brecha aos invasores, estes puideron subir á muralla e enfrontáronse corpo a corpo cos defensores.
No encarnizado combate morreu o marido de María Pita, Gregorio Rocamunde. Un cronista anónimo relata os pormenores: “un alférez inimigo, cunha bandeira na man, subía pola brecha, animando coa voz e o exemplo aos seus; pero una das mulleres que alí estaban, chamada María Fernández da Cámara e Pita, tivo o acerto de matalo, segundo uns dunha pedrada, segundo outros dun arcabuzazo, suceso que acovardou aos inimigos”
Sen dúbida isto dotou de novos bríos aos coruñeses que estaban a piques de renderse.
Dúas horas durou o asalto tras o cal os ingleses tentaron retomar a ofensiva, sen éxito, ata que Drake, humillado e desengañado da súa tentativa de conquista e dadas as graves perdas, ordenou izar as velas do seu galeón o Golden Hind (A cerva de ouro) e dos outros navíos.

Felipe II outorgou a María Pita o grao e o soldo de Alférez dos Terzos polo resto da súa vida, mercé que perpetuou Felipe III para os seus descendentes.

Sobre Francis Drake correu moita tinta; recibiu o trato de sir, que lle outorgara a raíña, e foi recoñecido tamén como o primeiro navegante que cruzou todo o Pacífico, fazaña que non logrou completar Magallanes. Escribiuse que nunca o derrotaron “os seus inimigos humanos, senón unha forte febre que lle ocasionou a morte, en 1596, no Caribe”, pero poucos saben que a coraxe dunha muller á fronte dun pobo mal pertrechado, obrigouno a emprender a retirada.


María Pita, afortunadamente, desde sempre foi recoñecida na súa terra natal. Anualmente (agosto) en Coruña celébranse festas na súa honra, sen que falten a praza, o monumento e desde logo a sala que leva o seu nome e que preside o seu retrato no Museo Rexional. Aínda máis: María Pita é un gran referente, tan actual que os cronistas deportivos non dubidan en mencionala mesmo para subir a moral do Deportivo.


Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. Nació en A Coruña, en el siglo XVI. Su nombre verdadero fue María Mayor de la Cámara y Gallina.

Se ignoran también los pormenores de su infancia. Mas María Pita se hará famosa en el año 1589, por su valiosa participación en el rechazo popular a la invasión inglesa, que impidió la conquista de A Coruña, con la consecuente humillación del famoso pirata inglés Francis Drake.


Francis Drake no fue otra cosa que un corsario, es decir, un pirata que atacaba a los enemigos de Inglaterra en cumplimiento de las misiones que le encargaba la raiña inglesa Isabel I. Drake navegaba nos sus propios barcos, quedaba con una parte del botín y hacía el trabajo sucio propio de las conquistas. De muchas maneras era un acuerdo fuera de la ley que beneficiaba a la corona inglesa. 

En la segunda mitad del siglo XVI los españoles, que acababan de conquistar el continente americano y comenzaban a extraer de sus minas cargamentos de oro y plata, eran los enemigos a vencer para Inglaterra. En la guerra de rapiña que establecían ambas potencias, Drake no sólo ambicionaba riquezas, sino gloria y poder, que obtuvo gracias a sus ataques bárbaros y sanguinarios.

En cuanto soldados y corsarios ingleses tocaron tierra coruñesa comenzaron a hacer grandes destrozos. Eludieron el fuego de las baterías que protegían a la ciudad y desembarcaron al fondo de la ría, encaminándose desde allí por tierra hacia el recinto amurallado.

El asedio y la lucha se prolongaron durante semanas y la gentes de la Pescadería resistieron, a pesar de las minas que los invasores hicieron explotar en las murallas. Sangrientos fueron los ataques que el enemigo, en número de 12 mil hombres, hizo a la ciudad, apenas defendida por las escasas fuerzas de que disponía su gobernador, el marqués de Ceralvo.

El 14 de mayo, después de que estallara una de las minas que abrió brecha a los invasores, estos pudieron subir a la muralla y se enfrentaron cuerpo a cuerpo con los defensores.
En el encarnizado combate murió el marido de María Pita, Gregorio Rocamunde. Un cronista anónimo relata los pormenores: ?un alférez enemigo, con una bandera en la mano, subía por la brecha, animando con la voz y el ejemplo a los suyos; pero una de las mujeres que allí estaban, llamada María Fernández de la Cámara y Gallina, tuvo el acierto de matarlo, según unos de una pedrada, segundo otros de un arcabuzazo, suceso que acobardó a los enemigos?
Sin duda esto dotó de nuevos bríos a los coruñeses que estaban a punto de rendirse.

Dos horas duró el asalto tras lo cual los ingleses intentaron retomar la ofensiva, sin éxito, hasta que Drake, humillado y desengañado de su tentativa de conquista y dadas las graves pérdidas, ordenó izar las velas de su galeón el Golden Hind (La cierva de oro) y de los otros navíos.

Felipe II otorgó la María Pita el grado y el sueldo de Alférez de los Tercios por el resto de su vida, merced que perpetuó Felipe III para sus descendientes.

Sobre Francis Drake corrió mucha tinta; recibió el trato de sir, que le había otorgado la reina, y fue reconocido también como el primero navegante que cruzó todo el Pacífico, hazaña que no logró completar Magallanes. Se escribió que nunca lo derrotaron ?sus enemigos humanos, sino una fuerte fiebre que le ocasionó la muerte, en 1596, en el Caribe?, pero pocos saben que el coraje de una mujer al frente de un pueblo mal pertrechado, lo obligó a emprender la retirada.

María Pita, afortunadamente, desde siempre fue reconocida en su tierra natal. Anualmente (agosto) en Coruña se celebran fiestas en su honra, sin que falten la plaza, el monumento y desde luego la sala que lleva su nombre y que preside su retrato en el Museo Regional. Aun más: María Pita es un grano referente, tan actual que los cronistas deportivos no dudan en mencionarla mismo para subir la moral del Deportivo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario